top of page
לוגו במע.png

בפרויקט "שולחן מרחף - כוח מאזן" שאלנו את השאלה "מהו איזון?" למדנו על כוחות פיזיקאליים, כוח המשיכה, ומרכז המסה.

נעזרנו במתמטיקה בתחומי ההנדסה האנליטית, משפט פיתגורס וטריגונומטריה. דיברנו על מה נותן לנו איזון בחיים, ומה מוציא אותנו מאיזון.

התוצר הוא מודל לשולחן "מרחף" הבנוי משני חלקים אשר מאוזנים אחד מעל השני.

תהליך העבודה:

החישובים המתמטיים:

תהליך העבודה:

התוצרים הסופיים:

bottom of page